Tôi là nam, năm nay 53 tuổi. Trước đây, tôi có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc hơn 30 năm. Giữa năm 2020 tôi nghỉ việc và không tiếp tục tham gia BHXH nữa.

Cho tôi hỏi, trường hợp nào lao động nam được giải quyết chế độ hưu trí trước tuổi và mức hưởng lương hưu trước tuổi được tính như thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Văn Hùng, TP.HCM.

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Theo Bộ luật Lao động và Nghị định số 135/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu thì từ ngày 1-1-2021, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường đối với nam là 60 tuổi 3 tháng; Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028. Theo quy định hiện hành thì có các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi như sau:

1. Lao động nam có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

Thứ nhất, người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành.

Thứ hai, người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1-1-2021.

Thứ ba, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

Thứ tư, người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành…

2. Lao động nam có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường nếu thuộc một trong những trường hợp sau: 

Thứ nhất, người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

Thứ hai, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

 

3. Lao động nam có thể nghỉ hưu ngay nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, người lao động có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Thứ hai, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao và đã có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Theo quy định tại Luật BHXH thì mức hưởng lương hưu hàng tháng như sau:

Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH người lao động được tính thêm 2% nhưng mức tối đa không quá 75%.

Đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Như vậy, tuổi nghỉ hưu năm 2021 đối với lao động nam là 60 tuổi 3 tháng. Nếu bạn thuộc một trong những trường hợp nghỉ hưu trước tuổi thì sẽ được giải quyết theo chế độ hưu trí trước tuổi. Đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.