(PLO)- Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người khiếu nại có đơn xin rút toàn bộ nội dung khiếu nại thì người giải quyết khiếu nại ban hành quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 23/2022 quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân (CAND), trong đó có một số điểm đáng chú ý.

Về quy định về đình chỉ giải quyết khiếu nại, trong quá trình giải quyết khiếu nại, người khiếu nại có đơn xin rút nội dung khiếu nại theo quy định tại Điều 10 Luật Khiếu nại thì người giải quyết khiếu nại xử lý như sau:

Nếu người khiếu nại rút toàn bộ nội dung khiếu nại thì người giải quyết khiếu nại ban hành quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại. Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày ban hành, quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại phải gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại.

Trong trường hợp người khiếu nại rút một phần nội dung khiếu nại thì người giải quyết khiếu nại xem xét, giải quyết nội dung mà người khiếu nại không rút.

Thông tư 23/2022 cũng bổ sung quy định về gia hạn giải quyết khiếu nại trong CAND. Cụ thể, khi thời hạn giải quyết khiếu nại đã hết nhưng chưa hoàn thành xác minh, người giải quyết khiếu nại quyết định bằng văn bản việc gia hạn giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 28, Điều 37 và Điều 50 Luật Khiếu nại.

 

Người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm thông báo cho người khiếu nại hoặc người đại diện hợp pháp của người khiếu nại, người bị khiếu nại biết. Việc gia hạn được thực hiện trước khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại.

Cùng với đó, thời hạn gửi quyết định xác minh nội dung khiếu nại trong CAND cũng được rút ngắn. Cụ thể, trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại, Tổ xác minh gửi quyết định xác minh nội dung khiếu nại đến người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan (quy định trước đó là 10 ngày).

Khi cần thiết, người giải quyết khiếu nại hoặc cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh thực hiện công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại tại cơ quan, đơn vị của người bị khiếu nại hoặc cơ quan, đơn vị nơi phát sinh khiếu nại…